SDL_SYS_BCDToShort 179 src/cdrom/macos/SDL_syscdrom.c             SDL_SYS_BCDToShort(cdpb.csParam.bytes[1]) -
SDL_SYS_BCDToShort 180 src/cdrom/macos/SDL_syscdrom.c             SDL_SYS_BCDToShort(cdpb.csParam.bytes[0]) + 1;
SDL_SYS_BCDToShort 200 src/cdrom/macos/SDL_syscdrom.c             SDL_SYS_BCDToShort(cdpb.csParam.bytes[0]),
SDL_SYS_BCDToShort 201 src/cdrom/macos/SDL_syscdrom.c             SDL_SYS_BCDToShort(cdpb.csParam.bytes[1]),
SDL_SYS_BCDToShort 202 src/cdrom/macos/SDL_syscdrom.c             SDL_SYS_BCDToShort(cdpb.csParam.bytes[2]));
SDL_SYS_BCDToShort 233 src/cdrom/macos/SDL_syscdrom.c                 SDL_SYS_BCDToShort(tracks[i].entry.min),
SDL_SYS_BCDToShort 234 src/cdrom/macos/SDL_syscdrom.c                 SDL_SYS_BCDToShort(tracks[i].entry.min),
SDL_SYS_BCDToShort 235 src/cdrom/macos/SDL_syscdrom.c                 SDL_SYS_BCDToShort(tracks[i].entry.frame));
SDL_SYS_BCDToShort 237 src/cdrom/macos/SDL_syscdrom.c                 SDL_SYS_BCDToShort(tracks[i+1].entry.min),
SDL_SYS_BCDToShort 238 src/cdrom/macos/SDL_syscdrom.c                 SDL_SYS_BCDToShort(tracks[i+1].entry.min),
SDL_SYS_BCDToShort 239 src/cdrom/macos/SDL_syscdrom.c                 SDL_SYS_BCDToShort(tracks[i+1].entry.frame)) -
SDL_SYS_BCDToShort 274 src/cdrom/macos/SDL_syscdrom.c             SDL_SYS_BCDToShort(cdpb.csParam.bytes[1]) -
SDL_SYS_BCDToShort 275 src/cdrom/macos/SDL_syscdrom.c             SDL_SYS_BCDToShort(cdpb.csParam.bytes[0]) + 1;
SDL_SYS_BCDToShort 322 src/cdrom/macos/SDL_syscdrom.c                 SDL_SYS_BCDToShort(cdpb.csParam.cd.minute),
SDL_SYS_BCDToShort 323 src/cdrom/macos/SDL_syscdrom.c                 SDL_SYS_BCDToShort(cdpb.csParam.cd.second),
SDL_SYS_BCDToShort 324 src/cdrom/macos/SDL_syscdrom.c                 SDL_SYS_BCDToShort(cdpb.csParam.cd.frame));